Kategorie

Obchodní podmínky

 LAUT s.r.o. 

se sídlem: Polní 8a, Jihlava
Identifikační číslo: 27730158
DIČ: CZ 27730158


pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.e-shop.fithanybany.cz

 

Cena zboží a Platební podmínky

 

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícím způsobem:
-bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107-3168120237/0100 vedený u společnosti KB a.s. (dále jen "účet prodávajícího");

-v hotovosti při převzetí zboží

-dobírkou


2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Odstoupení od kupní smlouvy

 

1. Od smlouvy uzavřené prostřednictvím našeho e-shopu můžete bez uvedení důvodu odstoupit do 14 dní po obdržení zboží. V takovém případě nám zboží vraťte níže popsaným způsobem. Právo na odstoupení od smlouvy se netýká  produktů, pokud byly rozbaleny, audio a video nahrávek a počítačových programů, pokud byl porušen jejich originální obal, novin, periodik a časopisů a dalších produktů uvedených v § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb. Pokud si přejete, můžete zboží ve stejné lhůtě vyměnit.

 

2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu na adresu firmy LAUT s.r.o., Jarošova 10b, 669 02 Znojmo. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

 

3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do třiceti (30) dnů od žádosti na odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

 

4. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, spotřebováno či opotřebeno v míře, které překračuje míru nezbytně nutnou k tomu, aby si zboží zákazník prohlédl a vyzkoušel, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

Pokyny pro reklamaci, výměny velikostí a vrácení peněz

 

1. Zboží, které chcete reklamovat nebo vyměnit za jiné zašlete prosím zpět na naši adresu :LAUT.s.r.o., Jarošova 10b, 66902 Znojmo

2. Do balíku prosím vložte lístek s  Vaším jménem a číslem objednávky, abychom ji mohli ihned indetifikovat a zařadit.

3. V případě odstoupení od smlouvy připište, jakým způsobem chcete vrátit peníze.

4. V případě výměny zboží, připište prosím za co chcete zaslané zboží vyměnit (typ, barva, velikost).

V nejkratší možné době Vaši žádost vyřídíme!

 

Přeprava a dodání zboží

 

1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

 

 Způsob doručení


OSOBNÍ ODBĚR: na adrese: hany bany,Jarošova 10b, 66902 Znojmo

 

BALÍKEM ČESKÉ POŠTY

cena poštovného a balného je 90,-Kč

V případě, že nebudete zastiženi na uvedené adrese, bude zásilka uložena na nejbližší poště skladující balíky a Vy budete upozorněni tzv. Výzvou ve Vaší schránce. Pokud si zboží nevyzvednete do 7 kalendářních dnů, je automaticky odesíláno zpět.
Objednavky, které přijdou zpět jako nevyzvednuté, jsou automaticky zrušeny.
Pokud jste zásilku z nějakého důvodu  nestihli vyzvednout , můžeme ji na požádání zaslat znovu.

 

 Odpovědnost za vady, záruka

 

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 anásl. občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

 

5. Na zlevněné zboží se vztahuje zkrácená záruční lhůta 6 měsíců.

 

6. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese LAUT s.r.o., Jarošova 10b, 66902 Znojmo.

Další práva a povinnosti smluvních stran

 

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.


7. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa elektronické pošty eshop@fithanybany.cz.

 

Ve Znojmě dne 18.2.2013


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
DPH 0 Kč
Celkem 0 Kč

Ceny jsou s DPH

K pokladně